s De schepping De Bijbel Jezus Christus De mens De Heilige Geest

 

 

© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » De 5 troeven » De Bijbel

Roos
De schepping Jezus Christus De mens De Heilige Geest

De 5 Troeven

De BIJBEL: Openbaring of mythe?

Er is in de hele wereldliteratuur geen boek dat zich met de Bijbel kan meten. Misschien vindt u dat deze uitspraak subjectief is, maar laten we eerst eens wat feiten op een rijtje zetten. Allereerst is de Bijbel het meest gelezen en meest vertaalde boek aller tijden. Tot op heden is het elk jaar weer het best verkochte boek. BoekrolBoekrol

Ook zijn ontstaansgeschiedenis is uniek. De totstandkoming van de Bijbel, die uit zesenzestig geschriften bestaat, heeft ongeveer zestienhonderd jaar geduurd. Het bevat een grote literaire variëteit waaronder: geschiedschrijving, proza, poëzie, profetie, brieven, theologische verhandelingen, openbaringen en apocalyptische literatuur.

Minimaal tweeënveertig schrijvers hebben hun bijdrage geleverd. Zij deden dat in verschillende tijden, onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Uiteraard als kinderen van hun cultuur en elk vanuit hun eigen achtergrond en maatschappelijke positie. Onder hen waren: theologen, koningen, dichters, generaals, vissers, een soort van ministers, een arts en ga zo maar door.

Bijzondere inhoud
Het bijzondere bij dit alles is, dat de Bijbel één geheel vormt. Het heeft van Genesis tot en met Openbaring (het eerste en het laatste Bijbelboek) een heel duidelijke macro (totaal) structuur. Dit wekt sterk de indruk dat dit boek een eindredacteur kende, die voor deze eenheid verantwoordelijk was. De Bijbel zelf spreekt in dit opzicht over de inspiratie door de Heilige Geest.

Wat de Bijbel werkelijk bijzonder maakt zijn de aanspraken, waaruit blijkt dat dit boek woorden van God bevat. Woorden ten aanzien van grote vragen, zoals:

1.Waarom is er iets en niet niets?
2.Waardoor is alles ontstaan?
3.Waarom is er zoveel ellende op aarde?
4.Heeft ons leven zin of is alles zinloos?
5.Is Jezus echt de Zoon van God?
6.Stopt alles met de dood of is er meer?

In de Bijbel kunnen we de antwoorden op deze vragen vinden. Niet als slim bedachte verdichtsels, niet als primitieve verklaringen van eenvoudige mensen met onvoldoende wetenschappelijk inzicht. Nee, er zijn voldoende aanwijzingen dat het om Gods woorden gaat. Hij heeft duidelijk en niet mis te verstaan gesproken. Het is dan ook een belangrijk argument voor Gods bestaan en behoort ongetwijfeld tot de 5 troeven.

De grote thema's
In tegenstelling tot de 'toeval theorie' leert de Bijbel, dat God in het begin de hemel en de aarde schiep. De planten, dieren en mensen zijn vanuit deze zienswijze bewust ontworpen. Onze wereld kent nog steeds genoeg schoonheid en doelmatigheid om dit te kunnen beamen. Hoewel we ook een ander beeld zien zoals degeneratie, ziekten, rampen, chaos en uiteindelijk de onvermijdelijke dood.

De Bijbel geeft hiervoor twee redenen. Ten eerste de in zonde gevallen mens, die door opstandig gedrag van God gescheiden werd. Ten tweede, de onherroepelijke gevolgen die de zonde teweeg bracht. In Genesis zegt God tegen de mens: Om uwentwil is de aarde vervloekt. Deze vloek werkt letterlijk in alles door! De aarde kent dan ook veel gebrokenheid.

IsraëlZonde is dus de oorzaak van alle gebrokenheid, dat zien we niet alleen terug in de wereld maar ook in onze menselijke natuur. Het oerthema van de zonde komt dan ook in de hele Bijbel voor. Voor God was de zonde het grote probleem. Gelukkig vond Hij in de persoon van Jezus Christus een oplossing**. Elk mens kan via Jezus vrede met God maken. Hierdoor ontvangt hij of zij tevens het eeuwig leven, dat God aan oprechte bekering heeft verbonden.

Gods woord
Zoals al is opgemerkt bevat de Bijbel volgens zijn inhoud uitspraken en woorden van God. Vandaar dat het ook wel 'Gods woord' genoemd wordt. Deze duidelijk vermelde uitspraken geven de kritische onderzoeker materiaal om wetenschappelijk te toetsen. Dit unieke boek stelt niet alleen dat God heeft gesproken, maar ook dat Hij dat vele malen en op vele manieren heeft gedaan. In Hebreeën 1:1-2 staat:

Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon.

De Bijbel geeft in een aantal opzichten een vrij duidelijk beeld van God. Op grond van deze informatie kunnen we bepalen waar het spreken van God minimaal aan moet voldoen. Zijn spreken moet:

1.Betrouwbaar zijn
2.Bovenmenselijke kennis bevatten
3.Wereldwijde impact hebben
4.Levensveranderende kracht bezitten
5.In alle tijden actueel zijn
6.Aannemelijk zijn, voor zowel de grootste analfabeet als de grootste intellectueel
7.Onze ziel kunnen bevredigen

Profetieën
De eerste twee punten vinden we vooral terug in de profetieën. Bij echte profetie (want er is ook veel onzin) spreekt de profeet letterlijk namens God. We vinden dit gegeven heel duidelijk verwoord in Deuteronomium 18:17-18. God zegt daar:

Toen zeide de HERE tot mij: Het is goed wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen. En hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.

Bij echte Bijbelse profetie krijgt de profeet de woorden van God zelf:

-Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen...
-hij (de profeet) zal alles zeggen wat de Heer hem gebiedt

De tekst komt overeen met de woorden van Petrus, die het volgende over profetie zegt:

Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken (2 Petrus 1:20-21).

De Bijbel bevat letterlijk honderden van dit soort voorzeggingen, die, gelet op hun feilloze uitkomsten, onmogelijk aan de menselijke fantasie zijn toe te schrijven. Het gaat daarbij om profetieën over Israël en de omliggende volken. Maar ook over het wereldgebeuren en de uiteindelijke afloop. Het meest indrukwekkend blijven echter de profetieën over een bijzondere persoon, die komen zou: de Messias. De ultieme, toekomende leider van Israël, die in het Oude Testament wordt aangekondigd. Meer dan een paar honderd van deze voorzeggingen zijn in en door het leven van Jezus vervuld. Alleen dit gegeven vormt al
een ijzersterk bewijs voor de Goddelijke inspiratie van de Bijbel.

Op basis van deze en nog andere feiten kunnen we stellen, dat we te maken hebben met echte openbaringen. De enige mythe hierbij, is de mythe dat het hier om een mythe zou gaan.

Naar boven
 
Ga naar de volgende troef