© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » De Gemeente » Identiteit & Visie

De gemeente...

Identiteit & Visie

Identiteit
de Ontmoeting De (Volle) Evangelie Gemeente Diemen is in 1995 ontstaan uit een kleine Bijbelstudiegroep van belangstellenden, die het christelijk geloof wilde leren kennen. Dit groepje groeide weliswaar zeer langzaam, maar het enthousiasme van de deelnemers was zo groot; dat men na een halfjaar besloot om voortaan ook op de zondagen samen te komen.

Inmiddels is de groep uitgegroeid tot een volwaardige gemeente en hebben we zelfs mensen uit ons midden mogen uitzegenen, die met Gods hulp hun 'eigen' succesvolle bedieningen zijn gestart. De EG Diemen wordt geleid door het echtpaar Jan en Marion Meijerink en vier oudsten. De gemeente bestaat uit een multiculturele samenstelling.

Missie
Het doel van onze gemeente is het bekend maken van het evangelie aan zoveel mogelijk mensen. De Bijbel vormt bij dit werk ons uitgangspunt, omdat wij geloven dat God door dit boek zijn wil aan ons bekend maakt. Daarbij is de Heilige Geest onmisbaar. Dit geldt zeker ook voor zowel het goed verstaan als het in de praktijk brengen van dat wat de Bijbel ons wil leren.

Visie
De visie van de gemeente is vrij eenvoudig en gebaseerd op Matteüs 28:19. Kortom het maken van leerlingen voor Jezus, om hen vervolgens te leren onderhouden al wat de Heer zijn discipelen bevolen heeft. Deze visie maakt, dat wij evangelisatie en onderwijs als onze belangrijkste taken zien, zonder de andere kerkelijke taken te negeren.

Evangelisatie
Hoewel er niets gaat boven het persoonlijk getuigenis, maken we toch graag en veel gebruik van allerlei ondersteuningsmiddelen voor de evangelieverkondiging. We werken daarbij met flyers, advertenties en wekelijkse radio- en televisie-uitzendingen op Amsterdamse lokale omroep (Salto). Daarnaast geven we boeken, brochures en dvd's uit en organiseren we speciale activiteiten. Dat we al deze middelen gebruiken heeft verschillende redenen. Allereerst hopen we op deze manier zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van en over Jezus Christus.

Daarnaast proberen we verschillende media ook op elkaar af te stemmen om de boodschap te versterken. Zodat ook de zoekende en of geïnteresseerde mens ruimschoots de gelegenheid krijgt, om zich een duidelijk beeld van het christelijk geloof te vormen. Uiteraard met als einddoel dat mensen Jezus zullen aannemen als hun persoonlijke Verlosser en Heer.

Samenwerking
De EG Diemen is aangesloten bij de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten). Daarnaast werken we ook samen met Eurospirit en maken we deel uit van de ACCL: Amsterdam Council of Christian Leaders. Een aantal leiders heeft deze 'stuurgroep' een paar jaar geleden opgericht, met als belangrijkste doel om in eenheid het hart van God voor de stad Amsterdam uit te dragen. De ACCL wil ondermeer christelijke leiders uit Amsterdam en omgeving mobiliseren om gezamenlijk, als één stem, een grotere impact in de stad uit te oefenen. Dit om zo een geestelijke atmosfeer te creèren voor Gods Koninkrijk in Amsterdam.

De toekomst
Wat de toekomst betreft willen wij het accent steeds meer leggen op discipelschap. Jezus leert dat er een tijd van radeloze angst zal komen. Alleen echte, geestvervulde gelovigen kunnen in die periode nog werken. Dit totdat de 'nacht' definitief valt en niemand meer werken kan. Daarom zullen we meer dan ooit moeten leren wat het betekent om van de Heilige Geest afhankelijk te zijn. Daarbij is een grondige kennis van Gods Woord onontbeerlijk. Want die kennis is in onze tijd over de gehele linie genomen ver beneden de maat. We moeten dit weer oppakken voor het te laat is. Parate kennis van Gods Woord vormt een belangrijk onderdeel van onze reserve-olie (zie Matteüs 25:1-13).

Naast alle ambitie en plannen willen we oog houden voor het 'zwakke'. Onze stijl kunnen we daarom het beste als volgt verwoorden:

Wij van de EG Diemen bevinden ons hier. We zijn op weg naar Gods Koninkrijk en we nemen daarbij zo veel mogelijk mensen mee! We houden het tempo van de traagste aan, want we laten niemand achter, die dat niet wil.