De schepping De Bijbel Jezus Christus De mens De Heilige Geest

 

 

© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » De 5 troeven » Jezus Christus

De schepping De Bijbel De mens De Heilige Geest

De 5 Troeven

JEZUS CHRISTUS: Verlosser of verleider?

Troef 3In het boek Prediker staat een verhaal over een arme wijze man. Deze man woonde in een kleine stad, die door een machtig koning werd belegerd. In de stad was hij de enige die voor uitkomst kon zorgen. Alleen hij beschikte over de nodige wijsheid om de stad te redden, maar hij werd, vanwege een vaag vooroordeel, niet geloofd.

In het evangelie naar Johannes, dat duizend jaar later wordt geschreven, lezen we de volgende woorden van Jezus:

Hij nam opnieuw het woord en zei: 'Ik ga weg en u zult me zoeken. Maar u zult in uw zonden sterven. Waar ik naar toe ga, daar kunt u niet komen.' De Joden zeiden: 'Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt dat hij ergens naartoe gaat waar wij niet kunnen komen?' Jezus vervolgde: 'U bent van beneden, ik ben van boven; u behoort bij deze wereld, ik hoor niet bij deze wereld. Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.' (Johannes 8:21-24).

Er wordt in deze verzen nogal wat beweerd. We zullen de kernpunten er even uithalen.

1.Jezus beweert dat Hij niet van deze wereld is maar 'van boven'
2.Hij zegt dat Hij naar deze andere dimensie zal terugkeren
3.Zijn opponenten kunnen Hem daarheen niet volgen
4.Hij spreekt tot driemaal toe over 'sterven in uw zonden'
5.Ze zullen in hun zonden sterven als ze niet in Hem geloven

Wat is Jezus?
Wat moeten we met dergelijke beweringen? Met wat voor iemand hebben we hier te maken? Gaat het om een overschatte dorpsgek uit Nazaret? Is deze Jezus de grootste misleider ooit? Tabernakel Hebben we wellicht te maken met 'aanpassingen' van sommige volgelingen of… is Hij inderdaad de Zoon van God, die onze zonden op Zich nam?

Voor we hierop gaan reageren kan het geen kwaad om te bedenken, dat deze Jezus de meest unieke persoon aller tijden is. Iemand met ontelbare aanhangers uit bijna alle talen, culturen, tijden, maatschappelijke lagen en posities.

Ook kan het geen kwaad om nog even aan de arme, wijze man te denken (Prediker 9:13-15).

Getuigenissen over Jezus
QumranEr zijn heel veel getuigenissen over Jezus. Voor het gemak verdelen we ze in een paar groepen. Elk ervan spreekt krachtig en overtuigend in het voordeel van Jezus betrouwbaarheid en aanspraken (claims). Hun optelsom, en dus hun zeggingskracht, is dan ook overweldigend! Hier volgen slechts een aantal (zeer beknopt):
Qumran

1.Het getuigenis van Abraham als hij de loodzware weg gaat om zijn zoon Isaak te offeren. Wanneer de jongen zegt: Vader…we hebben vuur en het hout, maar waar is het offerlam? Dan antwoordt Abraham profetisch: God zal zich zelf van een offerlam voorzien. LEES het getuigenis van Johannes de Doper tweeduizend jaar later, in Johannes 1:29, wanneer hij Jezus ziet en roept: Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
 
2.Het getuigenis van Israëls eredienst, de tabernakel. Dit was een door God gegeven vorm van aanschouwelijk onderwijs. Deze tent gaf met zijn voorwerpen en nauwgezette inzettingen een fysiek beeld van de geestelijke werkelijkheid. Zowel de hogepriester als het offerdier waren in deze eredienst symbolen van Jezus en de rollen die Hij zou vervullen.
 
3.Het profetisch getuigenis. Voorzeggingen van Israëls oude profeten namens God, over toekomstige gebeurtenissen van wel honderden jaren later. Ten aanzien van de Messias (Christus) zijn er ongeveer driehonderd in het leven van Jezus in vervulling gegaan. Sommige van deze profetieën zijn zo accuraat, dat sceptici aanvankelijk aan vervalsing dachten. De ontdekking van de 'Dode Zee-rollen' (boekrollen gevonden in de buurt van de Dode zee) veegde dat argument echter van tafel. Vooral de vondst van een volledig exemplaar van het bijbelboek Jesaja, dat op minimaal honderd jaar voor de geboorte van Christus werd gedateerd, toont de echtheid en authenticiteit van de profetieën aan.
 
4.Het getuigenis van Jezus zelf. Zijn liefde, zijn woorden, zijn tekenen, de vervulling van profetieën, die allen (op de wederkomst na) zijn uitgekomen! Zijn opstanding uit de dood.
 
5.Het indrukwekkende apostolisch getuigenis en dat van de apostolische vaders (respectievelijk de leerlingen van de Heer Jezus en hun leerlingen) over de opstanding van Jezus uit de dood. Velen van hen stierven liever de marteldood, dan dat zij hun ooggetuigenverslag over de opstanding terugnamen!!!
 
6.Het getuigenis van de kerkgeschiedenis met miljoenen en nog eens miljoenen dramatische, positief veranderde mensenlevens tot op de dag van vandaag.
 
7.Het getuigenis van de tekenen in de (eind)tijd door Jezus lang van tevoren voorzegd. Waaronder: de eeuwenlange verstrooiing van het Joodse volk onder de natiën en hun terugkeer, toenemende radeloze angst in de wereld, ongegronde Jodenhaat, steeds groter wordende toename van wetsverachting. Verkilling van de liefde, toename van natuurrampen en de wereldwijde verkondiging van het evangelie.

Al deze punten vormen een enorm sterk getuigenis ten aanzien van de betrouwbaarheid van Jezus' aanspraken. Er zijn veel personen bekend, die studie over deze onderwerpen maakten om de betrouwbaarheid van het evangelie te onderzoeken of in diskrediet te brengen. Met als gevolg dat ze persoonlijk tot geloof kwamen. De arme, wijze man bleek inderdaad het antwoord te hebben, in tegenstelling tot hetgeen wat anderen over hem dachten. Wat houdt ons tegen?

Naar boven
 
Ga naar de volgende troef