© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » De Gemeente » Huisgroepen

De gemeente...

Huisgroepen

In 2017 is de EG Diemen gestart met huisgroepen. Een huisgroep, soms ook wel celgroep genoemd, kent een aantal raakvlakken met de samenkomsten op zondag. Maar er zijn natuurlijk ook verschillen. Want vanwege de kleinere groepen ontstaat er al snel een sterkere onderlinge band. Daarnaast speelt het interactieve karakter een belangrijke rol.

Als gemeente geloven wij dat de huisgroepen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het functioneren en de ontwikkeling van de kerk. De kerk van Jezus Christus is niet een gebouw, maar bestaat uit mensen die in Hem geloven en zijn wil willen doen. Het zijn dus de gemeenteleden die het nodig hebben om betrokken te zijn en toerusting te ontvangen. De huisgroepen voorzien daarin.

In alles wat we ondernemen willen wij volgens Gods wil handelen. De Bijbel is daarbij het uitgangspunt, hierin maakt God immers zijn wil bekend. En in Handelingen 2:42-47 vinden wij het concept terug voor de opzet van de huisgroepen. In dit Bijbelboek lezen we veel over het leven en functioneren van de eerste gemeente. Dit is het voorbeeld dat de Bijbel ons geeft en wat wij willen volgen.

Hoe ziet een huisgroep eruit?
Huisgroep settingEen huisgroep bestaat dus uit een kleine groep van 4 tot ongeveer 10 personen, die om de week samenkomen. Per groep is er één leider, hij of zij draagt verantwoording en leidt de bijeenkomsten. Alle groepsleiders komen om de 6 weken bij elkaar, onder andere voor gebed, training, overleg, toerusting en afstemming. Dit gebeurt onder leiding van de voorganger.

Binnen een groep kiest de leider een assistent, uiteraard moet die persoon daar dan zelf wel mee instemmen. De assistent kan de leider helpen bij het uitvoeren van taken of het verzorgen van sommige onderdelen. Zo krijgen mensen de gelegenheid om zich te ontwikkelen, ook als toekomstige leiders. De groepsleider blijft verantwoordelijk om alles in goede banen te leiden.

Tijdens een huisgroepavond is er ruimte voor gezamenlijk gebed, gesprekken, Bijbelstudie en gewoon gezellig samenzijn. Een leider bereidt een avond wel voor, maar iedereen kan hier verder in meedoen. Er kunnen vragen gesteld worden, of meningen, uitleggingen of ideeën besproken worden. Juist hierin, de ruimte voor interactie, verschilt dit heel erg van een dienst op zondag, dit komt door de kleinschaligheid. Onderlinge banden en relaties worden opgebouwd en versterkt doordat de deelnemers echt samen met de dingen van God bezig zijn.

Een groep kan ook besluiten om samen een maaltijd te hebben of één of andere activiteit te organiseren. Dit kan zowel een evangelisatieactie zijn als een picknick of een uitstapje of bezoek aan een evenement. Alle leden van de gemeente, dus ook tieners en jongeren, kunnen deel uitmaken van een huisgroep. Ook zijn gasten die (nog) niet gelovig zijn altijd van harte welkom.

Doelen
Er zijn een aantal doelen die (deels) met de inzet van huisgroepen bereikt kunnen worden. Zo is het belangrijk dat meer christenen echt betrokken raken bij het werk van de gemeente. Binnen de groepen is er ruimte om mee te doen, tevens zijn er mogelijkheden om taken uit te voeren en verantwoordelijkheid te dragen. Daarnaast versterkt dit de onderlinge relaties tussen de gemeenteleden. Door tijd met elkaar door te brengen en samen bezig te zijn met allerlei zaken uit het geloof, maar ook uit het dagelijks leven, leer je elkaar veel beter kennen.

Een huisgroep is een plaats waar mensen zich veilig moeten kunnen voelen. Zodat meningen, vragen en issues bespreekbaar zijn. We kunnen elkaar helpen door voor elkaar te bidden, naar elkaar te luisteren en door met elkaar te spreken. De leden van een huisgroep kunnen dan ook prima als een eerstelijnshulp functioneren bij geestelijke en soms ook praktische problemen. Uiteraard zitten daar grenzen aan, niet alles is praktisch of wenselijk om in zo'n groep te behandelen. Dit is ook iets waar de groepsleider op zal letten, zodat hierin geen gekke dingen gaan gebeuren.

Daarnaast vormen deze avonden een plaats waar vaardigheden en gaven worden opgemerkt en waar ze eventueel ingezet en ontwikkeld kunnen worden. Bovendien zal het onderwijs en het bespreken ervan helpen bij onze geestelijke groei. Het is niet alleen belangrijk dat we geloven, maar dat we ook in staat zijn om dit uit te leggen aan anderen. We moeten leren onze argumenten Bijbels te onderbouwen en verkeerde leringen en ideeën Bijbels te kunnen weerleggen. Geestelijke groei en weerbaarheid zijn dan ook zaken die we door de huisgroepen willen versterken.

Opzet & Evangelisatie
Om te zorgen dat alle groepen eenduidig onderwijs krijgen en om de ontwikkeling van misleidende leringen te voorkomen, zal al het onderwijs centraal worden aangestuurd. Dit is altijd gebaseerd op wat de Bijbel leert. De voorganger zorgt in principe voor het onderwijs en dit wordt onder andere tijdens de 6-wekelijkse sessies met de groepsleiders doorgenomen. Als er vanuit de groepen een verzoek is tot onderwijs over een bepaald thema dan wordt dat eerst hier besproken.

De huisgroepen kunnen prima dienen als evangelisatiemiddel. Een groep kan evangelisatieacties houden, maar een andere manier is om mensen uit te nodigen om eens een avond te bezoeken. Mensen hoeven niet gelovig te zijn om mee te kunnen doen, het is een plaats waar ze kunnen leren wat het christelijk geloof inhoudt. Het is het mooist als ze dat niet alleen leren, maar ook ervaren.

Voor persoonlijke uitnodigingen aan niet-gelovigen of andere geïnteresseerden is de huisgroep dus prima geschikt. De avonden zijn bij mensen thuis, dat werkt drempelverlagend, 'naar de kerk gaan' is een gedachte die sommigen namelijk toch afschrikt. Het indelen van de groepen zal voornamelijk plaatsvinden op basis van de plaats waar iemand woont. En het aantal groepen waarmee we starten zal afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen. Vervolgens zullen we kijken wie hun huis beschikbaar stellen en wat praktisch is. Een huisgroepavond vindt niet per se plaats in het huis van een groepsleider.

Met de huisgroepen willen we bereiken dat we ons als gemeente verder ontwikkelen en dat God meer en meer tot zijn doelen met ons komt. En alle (gemeente)leden zijn daarvoor nodig.

Naar boven