© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » Studies » Studie

Beproeft de geesten

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan (1 Johannes 4:1)

Door de hele Bijbel heen zien wij dat God door mensen werkt. Soms spreekt Hij letterlijk door hen heen. De mensen die Hij daarvoor uitkiest worden in de Bijbel 'profeten' genoemd. Zo lezen we bijvoorbeeld in Hebreeën 1: 1: Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten. Het spreekt daarom vanzelf dat de woorden van de profeten een bepaald gezag bezitten. God spreekt immers door hen heen en wie van de oprechte gelovigen durft God te weerstaan?

Maar er is ook een andere kant van de medaille. Want wie zegt ons dat bepaalde profetie ook werkelijk van God komt? Een man of vrouw kan wel roepen: zo spreekt de Here! Maar wie garandeerd ons dat het hier echt om de Heer gaat? Wie zegt dat Hij inderdaad in het spel is? Wie zegt ons dat het hier niet gewoon gaat om de fantasie van de 'profeet' of nog erger? Johannes schrijft daarom dat wij de geesten moeten beproeven.

Nog meer waarschuwingen
Ook op een vers dat volgt op de woorden "veracht de profetieën niet", volgt de vermaning: "maar toetst alles…" (1 Tessalonicenzen 5: 19-21). Beproeven en toetsen wil hier zeggen dat we de profetieën moeten toetsen op hun betrouwbaarheid. Want niet iedere profeet spreekt namens God. Johannes stelt: want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Nu moet ons dit niet echt verbazen. De Here had zijn volk al op voorhand gewaarschuwd. In Matteüs 7: 15 zegt Hij: "Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven." Dat geeft te denken. Bovendien komt de Heer in Matteüs 24: 11 met een andere vermaning. Daar heeft Hij het over vele (!) valse profeten. Laten we dus op onze hoede zijn.

Aanvankelijk zijn de valse profeten niet van de echte te onderscheiden. Daarom moeten wij de profeten en hun profetieën toetsen en beproeven. De valse profeten vermommen zich. Hun ware identiteit wordt verborgen achter een gemaakte houding en een uiterlijk van schijn. Jezus gebruikt hiervoor het beeld van de schapenvacht. Daarom is het moeilijk om valse profeten op een afstand te toetsen.

Hoe de schapenvacht er uit kan zien
De schapenvacht kan door verschillende zaken vorm krijgen:

1.Door vroom taalgebruik. Bijvoorbeeld: 'De Heer heeft me laten zien…' of 'de heilige Geest maakt me duidelijk…'
2.Door een vroom uiterlijk: een witte boord, religieuze kleding al of niet met witte boorden, dikke Bijbels en strakke pakken
3.Indrukwekkende titels: apostel, profeet, pastor, evangelist, et cetera
4.Ze houden de schijn op dat ze een bijzondere, intieme band met God hebben
5.Hun openbaringen hebben direct of indirect voortdurend met geld te maken. Het geld van de gelovigen dat aan de 'man of vrouw Gods' gegeven moet worden.

Let wel, niet iedereen die aan sommige van de bovengestelde beelden beantwoordt is een bedrieger! Maar deze zaken worden wel aangewend en gebruikt om het bedrog te doen gelukken. De schapenvacht is de schijn van heiligheid. Mensen kunnen echt zijn, maar voor hetzelfde geld zijn ze vals en behoren ze tot de oplichters. Een gezegde luidt dan ook: 'Je kijkt er wel op, maar je kijkt er niet in.' Of zoals een ander gezegde ons leert: 'Schijn bedriegt.' Het is om deze reden dat Jezus ons een belangrijke les leert. Een les die we niet mogen vergeten.

Vrucht
De les die Jezus ons wil leren is, dat we naar de vrucht in iemands leven moeten kijken. Hoe is iemands karakter? Komt iemands leven overeen met het leven dat de Bijbel ons voorschrijft? Jezus leert ons duidelijk: "Je herkent de boom aan de vrucht". Als iemand beweert dat hij iets is dan zal dat in de praktijk moeten blijken. Niet in theorie. Praatjes vullen geen gaatjes, of het moeten gaatjes zijn in de hoofden van onnozele mensen, die zich van alles op de mouw laten spelden. Johannes zegt daarom: "Geliefden, vertrouwt niet elke geest." We moeten ons niet laten intimideren of imponeren door mensen die met de regelmaat van de klok openbaringen van God schijnen te krijgen. Natuurlijk, God spreekt tot mensen. Natuurlijk, bepaalde bedieningen worden gekenmerkt door woorden van kennis. We dienen immers een sprekende en levende God. Maar laten we bij profetie wel op onze hoede zijn of het God is die door een mens spreekt. Beproef, toets en kijk goed naar de vrucht. Laat u niet manipuleren door charlatans.

Tot slot
Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op de steun van de heilige Geest. Hij kan en wil ons voor dwalingen behoeden. Maar we moeten ons dan wel aan Gods regels houden. Jezus' woorden moeten in ons blijven, we moeten echt wandelen met God. Dan zullen we de stem van de heilige Geest leren verstaan en een mate of zelfs de gave van onderscheid ontvangen. Laten we het dus niet vergeten: Toetsen, beproeven en kijken naar de vrucht, opdat niemand ons zal kunnen verleiden.

Jan Meijerink

Ga naar het overzicht met studies

Naar boven