© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » Studies » Studie

Blijf verbonden

Sinds kort maken we als gemeente gebruik van een live stream, door middel van deze techniek kunnen we op aangepaste wijze toch samenkomen. De live stream is een rechtstreekse verbinding, via het internet, waardoor we de dienst op zondag kunnen volgen en meemaken terwijl deze gaande is. Op deze manier kunnen we met elkaar verbonden zijn en dat is belangrijk. De kerk is namelijk geen gebouw, maar een gemeenschap, we horen bij elkaar en hebben elkaar nodig. En wat ons samenbindt is niet een voorwerp (wat), maar een persoon (wie): Jezus Christus. Wij mogen dankzij Hem met God en met elkaar verbonden zijn. Johannes 1:12 leert: Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.

Wie op Jezus vertrouwt en Hem als Verlosser en Heer heeft aanvaard, wordt door God beschouwd als een (aangenomen) kind van Hem. Daarom zijn wij geestelijk gezien ook broeders en zusters van elkaar, met één geestelijke Vader (God). Jezus heeft dit allemaal voor ons mogelijk gemaakt. Hij kwam naar ons toe, Hij werd mens om ons terug te kunnen brengen bij God. Om de verloren zonen en dochters te zoeken en te redden. En door wat Jezus heeft gedaan, zijn plaatsvervangend lijden en sterven voor ons, en door zijn overwinning op de dood en elke andere tegenstander (lees ook: Handelingen 10:38, 1 Korintiërs 15:55-57 en Kolossenzen 2:15). Mogen wij met Hem delen in zijn overwinning en wacht ons een geweldige toekomst, als wij volharden tot het einde! Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Romeinen 8:17

Een live stream is dus een rechtstreekse verbinding en letterlijk vertaald betekent het: levensstroom. En dat is ook wat wij nodig hebben om geestelijk vol te kunnen houden: Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Aldus Jezus in Matteüs 24:13. We kunnen in een behouden positie zijn, maar we zijn er nog niet, zolang we leven is het belangrijk dat we Jezus trouw blijven volgen!

Daarom is het nodig dat we aan deze relatie blijven werken, want alleen als we (rechtstreeks) met Jezus verbonden blijven zullen we het redden. Zonder (relatie met) Jezus als Heer in en over ons leven, houden we het niet vol, zijn we geestelijk dood en eindigen we niet als (meer dan) overwinnaar. Als wij met Hem verbonden blijven, doorstroomt zijn leven ons als een stroom. We worden zelf vervuld zodat we echt leven, en door ons heen kan het ook anderen bereiken. De relatie met Jezus vraagt daarom de hoogste prioriteit. De Heer gaf hier zelf een duidelijke onderwijzing over in Johannes 15:1-8. Waar Hij gebruik maakt van het voorbeeld van de wijnstok en de ranken. Dit is een mooie '(t)huiswerkopdracht' om zelf mee aan de slag te gaan. Wat wil Jezus mij hiermee zeggen?

Wij zullen verdergaan met het voorbeeld uit Psalm 1, waarvan we de eerste drie verzen erbij pakken: Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.

Een boom die geplant is aan waterstromen, heeft voldoende voeding. Via de wortels wordt het water uit de stroom opgenomen, waardoor de boom kan groeien en vrucht kan voortbrengen. Zo kan een man (of vrouw) ook verbonden zijn met een levensstroom, om voorspoedig en tot zegen te kunnen zijn. De bron voor onze geestelijke kracht en groei is God de Heilige Geest, wij worden met Hem vervuld door een herstelde relatie via God de Zoon, Jezus. Als wij in Hem geworteld zijn, kan Hij door ons heen tot zijn doel komen (zie ook Efeziërs 2:20-22). Door onze toewijding en overgave kan de relatie verdiept en versterkt worden. Wat betekent dat het niet vanzelf gaat, wij zullen er in moeten investeren, maar wat God voor ons allemaal in gedachten heeft is dat het meer dan waard. Zelfs als dat voor nu lijden en verdrukking zou betekenen (Romeinen 8:18). Om de relatie met God te versterken zijn er een aantal dingen die wij kunnen doen of juist nalaten volgens Psalm 1.

Psalm 1 noemt vier zaken die ons welzalig kunnen maken, welzalig is een term die ons misschien niet zoveel zegt, maar het kan ook worden vertaald met: gelukkig, gezegend, of voorspoedig. Ten eerste moeten we dan niet 'wandelen naar de raad der goddelozen'. Dit betekent dat we niet moeten leven en denken als mensen die zonder God rekenen, die niet in Hem (willen) geloven. Betrek daarom altijd God in de situatie, door God om zijn raad te bidden en door zijn Woord, de Bijbel, te raadplegen. Het tweede punt is dat we niet moeten 'staan op de weg der zondaars'. Kortom blijf niet doorgaan om in ongehoorzaamheid aan God te leven. We hebben onze tekortkomingen en maken ook fouten, als wij er spijt van hebben mogen we ze belijden, en God is genadig om ze ons te vergeven (1 Johannes 1:9). We moeten echter wel de wil hebben, om naar Gods wil te leven en handelen, dat verlangen is wat Hij in ons leven terug wil zien. En ten derde moeten wij niet in de 'kring der spotters zitten'. Dit gaat ongetwijfeld ook over onze houding ten opzichte van God, een verkeerde houding van verachting en een gebrek aan ernst is niet naar Gods wil. Dit betreft ook een verkeerde houding naar de overheid, geestelijk leiderschap en of onze medemens, dat is een levensstijl die tegen Gods wil ingaat.

Het vierde en laatste punt is juist iets dat we wel moeten doen, om een goede relatie met God te onderhouden. De toepassing van dit principe zal ons in feite helpen om de vorige drie punten te realiseren. En dat is dat we 'Gods wet bij dag en bij nacht overdenken'. Dat wil zoveel zeggen dat we voortdurend met God bezig zijn, niet zozeer elke minuut, maar wel meer dan alleen tijdens een wekelijkse samenkomst of een dagelijks moment van stille tijd. God is zo groot en geweldig dat Hij ons leven zou moeten beheersen. Een kenmerk van onze plannen, uitdagingen en doelen zou moeten zijn dat we God hierin hebben betrokken. Wat zegt Hij, wat leert zijn Woord, wat is zijn wil? Dat kunnen we doen door tot God te bidden (praten en luisteren) en door de Bijbel te bestuderen. Deze dingen kunnen wij ook thuis doen, want het draait tenslotte ook om een persoonlijke relatie tussen God en u/jou (door Jezus). Maar daarnaast heeft God de gemeente ingesteld en gegeven, om ons, naast de krachtige bijstand door de Heilige Geest, te helpen om te groeien in het geloof.

We mogen elkaar bemoedigen, samenkomen, voor elkaar bidden of op een andere (praktische) wijze steunen. Correctie en onderwijs zijn ook nodig om verder te gaan op de smalle weg, en er zijn mensen die gaven en bedieningen hebben ontvangen om de volgelingen van Jezus toe te rusten tot dienstbetoon (Efeziërs 4:11-13). Door Jezus te volgen, mochten wij een nieuwe weg inslaan die ons hoop, leven en vrede biedt. En deze weg kunnen wij verder volgen door meer tijd met Jezus door te brengen, we hebben nieuw leven ontvangen en daar hoort ook een nieuwe levenswandel bij. Lees met deze wetenschap, zelf nog eens Efeziërs 4:17-31. Blijf vasthouden aan Jezus, Hij komt spoedig!

Paul Meijerink

Ga naar het overzicht met studies

Naar boven