© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » Studies » Studie

Bouw je mee?

In het Bijbelboek Nehemia kunnen we onder andere lezen over de herbouw van de muur van Jeruzalem. Vanwege de ongehoorzaamheid en opstandigheid van het Joodse volk tegen God, werd Jeruzalem uiteindelijk veroverd en verwoest achtergelaten. Het grootste gedeelte van de inwoners werd in ballingschap weggevoerd naar Babel. Tegen het einde van de ballingschap keerde Nehemia terug, met de missie van God brandend in zijn hart, om Jeruzalem weer te herstellen. Onder zijn aanvoering kregen de andere teruggekeerden weer moed en gingen met het werk aan de slag. Toen maakte de hogepriester Eljasib zich gereed met zijn broeders, de priesters, en zij herbouwden de Schaapspoort. Zij heiligden haar en brachten de deuren aan; zij heiligden haar, en daarnevens de Meatoren en de Chananeltoren. Daarnaast bouwden de mannen van Jericho; daarnaast bouwde Zakkur, de zoon van Imri. De zonen van Senaä herbouwden de Vispoort; zij voorzagen haar van een zoldering en brachten de deuren, sluitbalken en grendels aan. (Nehemia 3:1-3 NBG)

De hoofdstukken in de Bijbel met allerlei opsommingen en of herhalingen zijn vaak wat saai voor ons om te lezen. Toch wil ik je aanmoedigen om nu eerst zelf heel Nehemia 3 te lezen, dan zullen de lessen die we straks hieruit behandelen je extra sterk aanspreken. Dit gaat pas echt voor ons leven als we de hele geschiedenis kennen! God heeft dit niet voor niets voor ons laten vastleggen, Hij heeft er een bedoeling mee. Denk ook aan het Bijbelse principe, om te kunnen maaien moeten we eerst zaaien. Kortom als we iets willen bereiken is het nodig om te investeren, zoekt en gij zult vinden!

Degenen die Jeruzalem hadden verwoest, bleken geen half werk te hebben gedaan. Er moest ontzettend veel gebeuren om de volledige muur met al de poorten weer te herstellen. De trieste aanblik van de stad alleen al en de enorme omvang van het werk, waren waarschijnlijk zeer ontmoedigend. De uitdaging en taak waren, ook gezien de bedreigingen, immens. Nehemia richtte zijn focus en vertrouwen echter op God: De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen. (Nehemia 2:20 NBG).

Zo gaan de mensen aan de slag, en op enkele uitzonderingen na helpt iedereen mee, mannen en vrouwen (heb je dat ook gelezen?). Op allerlei plaatsen gaat men tegelijkertijd aan het werk, de ene familie werkt bij een bepaalde poort en iets verderop is een groepje dat daar aan de muur bouwt etc. Mensen met heel verschillende achtergronden en beroepen werken mee. Zo zijn er: de hogepriester, priesters, goudsmeden, een zalfbereider, oversten, Levieten, wachters en handelaars, die allemaal met hetzelfde doel bezig zijn. Sommigen kunnen hun talenten inzetten, anderen zetten dapper hun schouders onder het werk dat gedaan moet worden, ook al past dat minder goed bij wat ze normaal doen. Door de gezamenlijke inspanningen, en door Gods zegen op het werk waar Hij ze via Nehemia toe heeft opgeroepen, wordt het werk voltooid en is de muur van Jeruzalem volledig hersteld.

Een inspirerende geschiedenis, waarvan de lessen en principes nu nog even actueel zijn als toen de muur werd herbouwd. God heeft namelijk nog meer plannen, er is meer werk dat Hij op aarde tot stand wil brengen. Zo heeft God de gemeente ingesteld, die bestaat uit alle volgelingen van Jezus Christus (door alle tijden heen) die daarom ook onder zijn leiding staan. Jezus is het hoofd van de gemeente, waarvan de leden ook wel vergeleken worden met de leden van een (zijn) lichaam. Dit geldt tevens voor de lokale gemeenten, en gaat daarom dus ook op voor de Evangelie Gemeente (EG) Diemen. Het draait bij ons dan ook niet om de gemeente, de voorganger, een oudste of iemand anders met een bepaalde bediening of positie. Nee, het draait allemaal volledig om Jezus Christus, God de Zoon! Leiderschap binnen de gemeente staat ook in dienst van Jezus. Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. (Efeziërs 4:15 NBG)

Bij de EG Diemen gaat het om Jezus en omdat dat zo is, gaat het ons om waar het Hem om gaat. Met andere woorden, het is ons verlangen om zijn wil te doen. Om het plan wat Hij (met ons) heeft uit te voeren, of op zijn minst daar een positieve bijdrage aan te leveren. Tenslotte hebben wij als lid van het lichaam iets toe te voegen, maar hebben we tegelijkertijd al de andere leden nodig om tot de volledige vervulling te komen. De belangrijkste opdracht van Jezus voor de gemeente, vinden we in Matteüs 28:18-20 (NBG): En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Er wacht ons een enorme opdracht en verantwoording, maar deze is letterlijk omgeven door geweldige en bemoedigende beloftes van Jezus. Hij heeft alle macht en Hij laat ons nooit in de steek! Deze opdracht van Jezus is waar wij gehoor aan willen geven, en grofweg kan deze in twee hoofddoelen worden onderverdeeld. De mensen bereiken met het goede nieuws van en over Jezus Christus, dus het evangelie delen zodat mensen tot geloof en bekering kunnen komen. En daarnaast mensen die bij Jezus horen, die Hem willen (gaan) volgen, helpen om te groeien naar geestelijke volwassenheid en inzetbaarheid als discipelen. En dat is weer één van de geweldige dingen die we vinden in de herstelde relatie met God. Dat Hij ons kan en wil inzetten voor zijn plannen en doelen op aarde. Juist door actief betrokken te zijn bij de lokale gemeente waar je bij bent aangesloten.

Om de twee hoofddoelen (zo goed mogelijk) te kunnen vervullen, moet er heel veel werk worden verricht. Onze opdracht kan soms erg overweldigend zijn, maar net als Nehemia mogen wij onze aandacht op de Heer richten. Zonder Hem kunnen wij niets doen (Johannes 15:5b), maar Hij heeft al beloofd dat Hij met ons is, en als wij bezig zijn om zijn wil te doen zal Hij ons ongetwijfeld helpen! Het werken aan de doelen van de gemeente kan goed worden vergeleken met de herbouw van de muur van Jeruzalem. De stukken muur en de poorten die hersteld moeten worden, staan voor allerlei zaken die nodig zijn om de gemeente goed te laten functioneren. Er moet op meerdere plaatsen, tegelijkertijd, van alles gebeuren en eigenlijk hebben we daar ieders inzet voor nodig. Zo zijn de kinderwerkers en degenen die met de tieners werken onmisbaar, het is belangrijk dat jong en oud zich welkom voelen (bij God, en dus) in de gemeente. Om diezelfde reden zijn pastorale werkers belangrijk om volwassenen te kunnen ondersteunen. Maar er is nog zoveel meer werk, denk aan de veegdienst en het schoonmaken van de kerk, mensen die technische en praktische zaken kunnen regelen, koffiedienst, administratie, huisgroepen leiden, evangelisatie, mensen die het zang- en of muziekteam kunnen versterken, financieel beheer en verantwoording, voorbidders, gastvrouwen en heren, leiderschap, onderwijs en Bijbelstudie verzorgen, vormgeving en ontwerpen maken, enzovoorts.

Voor sommige bedieningen zijn talenten of een roeping wel een vereiste, want voor bepaalde verantwoordelijkheden is het noodzakelijk om daar speciaal voor toegerust of aangesteld te zijn. Echter voor de meeste zaken is het alleen nodig dat wij bereidwillig zijn, en in het algemeen geldt dat we het hart van een discipel moeten hebben. Het verlangen om te willen doen wat nodig is om Gods wil te zien geschieden. Dat is eigenlijk een natuurlijk verlangen van een volgeling van Jezus. Door samen invulling te geven aan al dit werk, en soms kunnen we op meerdere plekken aan de slag gaan (zoals sommigen dat ook met de muur deden), kan het werk worden voltooid. De EG Diemen kan de opdracht vervullen die de Heer ons gegeven heeft, als wij ons daar allemaal voor inzetten en daarbij Jezus' principes toepassen. Zo is het belangrijk dat we leiderschap dat door God is aangesteld respecteren, het is ook goed om te beseffen dat wat we doen, we uiteindelijk doen om God te eren. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer. (Kolossenzen 3:23-24 NBG). Het is mogelijk dat je bijdrage, door broeders en zusters, niet altijd wordt opgemerkt of dat je daar niet openlijk waardering of erkenning voor ontvangt. Wees er echter van verzekerd dat God het opmerkt en waardeert, dat is één van de lessen van Nehemia 3, God weet wat je voor Hem doet!

Zo mogen wij als gemeente(leden) samen bezig zijn om Gods wil te doen in de omgeving waar Hij ons geplaatst heeft. Het werk kan soms zwaar zijn en de uitdaging is groot, soms lijken we weinig of geen vooruitgang te boeken, maar laten we niet opgeven. De God des hemels zal het ons doen gelukken! Laten wij daarom getrouw en toegewijd blijven, zodat God ons dezelfde beoordeling kan geven als aan Filadelfia in Openbaring 3 vers 8 en 10 (NBG): Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. … Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. (Matteüs 24:13 NBG). Dit zijn de woorden van Jezus, laten we dus blijven doorgaan om trouw zijn wil te doen, totdat Hij voor ons komt of totdat wij tot Hem gaan. En weet je wat het mooie is, aan het einde zullen we zien, dat we als EG Diemen, hebben gewerkt aan een stukje van de muur, van Gods ultieme plan. Net als al de andere gemeenten, de echte volgelingen van Jezus van alle plaatsen en door alle tijden heen, die hun best hebben gedaan om Gods wil te doen vanuit een relatie met Hem. Dat we uiteindelijk allemaal bezig zijn geweest om samen tot de ultieme verwezenlijking van Gods doel te komen, dat is de "geestelijke muur van Jeruzalem". Ik denk dat dit achteraf pas werkelijk tot ons zal doordringen, wanneer we het uiteindelijke resultaat en de gevolgen zien. Ik hoop dat je dat net als ik niet wil missen, bouw je mee?

Paul Meijerink

Ga naar het overzicht met studies

Naar boven