© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » De eindtijd » De antichrist

De eindtijd

De antichrist

Vorige
Overzicht
Volgende

Vorige|Overzicht|Volgende

Tijdens de zeven jaren van de grote verdrukking zal er, vermoedelijk vlak daarvoor of direct aan het begin, een sterke en zeer innemende leider opstaan en regeren. De impact van deze persoon is zo groot dat het hier om een mondiale invloed gaat. Hij zal een wereldleider zijn en onvoorstelbare zaken voor elkaar krijgen, zoals vrede sluiten in het Midden-Oosten. Voordat de wereldbevolking openstaat voor een dergelijke leider is het aannemelijk dat de mensheid behoorlijk in het nauw gedreven moet zijn. De toename van extreme gebeurtenissen die voorafgaan aan de eindtijd, ook wel de "tekenen der tijden" genoemd, lijken daar een rol in te gaan spelen. De mensen zullen echt behoefte hebben aan iemand die uitkomst biedt en ze uit de enorme crisis kan leiden. Deze wereldleider zal succesvol en voorspoedig zijn en ongekend populair. Sommigen zouden hem misschien zelfs een 'moderne Jezus' noemen, maar daarmee kunnen ze er niet méér naast zitten. De Bijbel noemt hem de antichrist.

De antichrist staat lijnrecht tegenover Jezus Christus. Hij wordt ook wel de "wetteloze" genoemd die zich uiteindelijk openlijk tegen God zal verzetten (1). Een tijd lang zal daar echter niets van te merken zijn, hij weet zijn ware identiteit en intenties zeer goed te verhullen. Dat is niet zo vreemd, want de antichrist is de personificatie van Satan en hij kan zich voordoen als een bondgenoot (2). In de geschiedenis waren er meerdere personen die zich als een antichrist gedroegen. Denk maar aan Hitler en aan wat hij heeft aangericht. In eerste instantie deed hij veel positieve dingen voor het Duitse volk, maar uiteindelijk stortte hij de wereld in een vernietigende wereldoorlog. Maar er zijn ook velen die op minder grote schaal hebben geleefd als de wetteloze (3), echter er is maar één ultieme vervulling. En zoals Jezus God als mens is, zo is de antichrist Satan als mens (4). Waar hij werkelijk op uit is, is persoonlijke aanbidding en verheerlijking, hij wil als God zijn en nog meer dan dat (5). Hij haat God en alle mensen, zijn verdorven doel is om te doden en te vernietigen (6, 7).

Halverwege zijn regering (na 3,5 jaar) zal zijn masker volledig wegvallen. En vanwege zijn grote haat naar God, zal de antichrist de nieuwe volgelingen van Jezus (die tijdens de grote verdrukking tot inzicht en bekering zijn gekomen) meedogenloos vervolgen. Velen zullen worden gedood, maar Jezus heeft de dood al overwonnen en zijn volgelingen zullen met Hem delen in zijn overwinning (8). Aan het einde van de zeven jaar keert Jezus fysiek terug naar de aarde en zal dan de antichrist met de minste moeite verslaan (9, 10). Dan zal een bijzondere periode aanbreken waarin Jezus tijdelijk op aarde regeert.

(1)2 Tessalonicenzen 2:3-4
 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.
(2)2 Korintiërs 11:14-15a
 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid
(3)1 Johannes 2:18
 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.
(4)2 Tessalonicenzen 2:9-10
 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.
(5)Jesaja 14:10-15 (dit gaat over Lucifer/Satan)
 Zij allen vangen aan tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden; uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.
(6)Johannes 10:10a (Satan is de dief)
 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen
(7)Johannes 8:44
 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.
(8)1 Korintiërs 15:50-58
 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.
(9)2 Tessalonicenzen 2:8
 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.
(10)Openbaring 19:19-20
 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.
(1)2 Tessalonicenzen 2:3-4
 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, de mens die gedoemd is verloren te gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf.
(2)2 Korintiërs 11:14-15a
 Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid.
(3)1 Johannes 2:18
 Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is.
(4)2 Tessalonicenzen 2:9-10
 De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.
(5)Jesaja 14:10-15 (dit gaat over Lucifer/Satan)
 Hoor hoe zij je onthalen: "Nu ben jij even zwak als wij, je bent echt een van ons. Je pracht en praal, en de klank van je harpen, ze worden dit dodenrijk binnengebracht. Wormen zijn je bed, maden je deken." O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe lig je daar ter aarde neergeworpen. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put.
(6)Johannes 10:10a (Satan is de dief)
 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen.
(7)Johannes 8:44
 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.
(8)1 Korintiërs 15:50-58
 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een goddelijk geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven - toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: 'De dood is verslonden en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?' De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.
(9)2 Tessalonicenzen 2:8
 Pas dan verschijnt hij - en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst.
(10)Openbaring 19:19-20
 Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid.

De opname van de gemeente
Jezus Christus
De grote verdrukking
De antichrist
Het 1000-jarige vrederijk
Het laatste oordeel
De nieuwe hemel en aarde