© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » De eindtijd » De opname van de gemeente

De eindtijd

De opname van de gemeente (verdwijning van christenen)

Vorige
Overzicht
Volgende

Vorige|Overzicht|Volgende

Christenen zijn volgelingen van Jezus en worden ook wel zijn discipelen of leerlingen genoemd, samen vormen ze de gemeente of kerk. Het is de bedoeling dat de gemeente het werk van Jezus verder voort zet door zijn navolgers te zijn. Kortom christenen horen te leven zoals Christus dat deed (1, 2). Natuurlijk schieten allen daarin tekort, maar het is wel van belang om met die intentie te leven. Hoewel christenen lang niet altijd goed hebben gehandeld, zijn er ook heel veel positieve zaken tot stand gebracht. Het evangelie van Jezus Christus is over (bijna) de gehele wereld verspreid. Ontelbaren hebben Jezus als hun Redder en Heer aangenomen en mogen dankzij Hem de eeuwigheid doorbrengen in zijn Koninkrijk. Het onderwijs van Jezus is doorgegeven en anderen zijn geholpen om ook te leren leven als volgelingen van Jezus (3). Er is heel veel hulp en ondersteuning geweest vanuit de kerk voor de samenleving, zowel lokaal als wereldwijd. Dit alles kon en kan alleen maar door de bijstand van de Heilige Geest die door Jezus vaak wordt aangeduid als de Trooster (4, 5). Daarnaast vergelijkt Jezus zijn volgelingen met zout, één van de belangrijke functies van zout is dat het bederf tegen gaat. Dat doen christenen ook, als ze trouw leven naar Gods wil dan gaan ze daardoor een geestelijk bederf tegen. Er zal echter een moment komen waarop dat eindigt (6). Als de gemeente (die vervuld is van de Heilige Geest) is verdwenen dan krijgt het kwaad vrij spel op aarde. Het plotselinge verdwijnen van vele christenen wordt ook wel de "opname" genoemd.

De belangrijkste hoop van christenen is namelijk nieuw leven, na dit leven, in Gods Koninkrijk op de nieuwe aarde. Jezus is voor ons uitgegaan om voor ons de weg te banen naar zijn Koninkrijk, maar Hij beloofde dat Hij zou terugkeren om zijn volgelingen te verzamelen en met Hem mee te nemen (7). Dat is waar wij naar uitzien en waar Paulus ook over schrijft (8), het was zijn en onze verwachting dat de Heer ons verzameld vlak vóórdat de grote verdrukking losbarst. Daar zijn logische en duidelijke aanwijzingen voor, en die vormen direct ook belangrijke waarschuwingen. Zo weet niemand wanneer de opname zal plaatsvinden, luister maar naar de woorden van Jezus in Matteüs 24:36: Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleenNiemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zelfs God de Zoon, in zijn mens-zijn als Jezus Christus, wist het niet. Dus als iemand een datum noemt hecht daar dan geen enkele waarde aan, maar zorg ervoor dat je ieder moment gereed bent! Het feit dat de opname volkomen onverwacht zal zijn, is de beste aanwijzing dat het niet tijdens de grote verdrukking zal zijn. Juist in en na die periode zijn er allerlei opvallende gebeurtenissen waar tijden en duren aan verbonden zijn, op basis daarvan kunnen volgende evenementen exact worden uitgerekend. En als je dit leest terwijl veel christenen al verdwenen zijn dan is de zaak nog niet hopeloos. Ja, je zult dan door de verdrukking heengaan en mogelijk sterven, maar wie op Jezus vertrouwt heeft perspectief voor de eeuwigheid (9).

Toch zul je misschien twijfelen of de opname al heeft plaatsgevonden (als het zover is), omdat er nog kerken en christenen te vinden zijn al zijn er ook een heleboel op raadselachtige wijze verdwenen! Maar niet iedereen die zichzelf een christen noemt, of die godsdienstig lijkt te leven is ook daadwerkelijk een volgeling van Jezus. Alleen vanuit een echte (herstelde) relatie met Jezus worden we gered. Hij heeft voor ons verlossing mogelijk gemaakt, maar Hij kan ons dat alleen schenken wanneer wij Hem als Heer, als de Koning van ons leven accepteren. Daar hoort ook de bereidheid bij om te doen wat Jezus zegt en vraagt. Geloof zonder werken van gehoorzaamheid uit liefde voor God is waardeloos (10, 11). We kunnen anderen en onszelf voor de gek houden, maar God niet.

Amir Tsarfati is een betrouwbare Bijbelleraar uit Israël, hij heeft een uitgebreide studie en uitleg verzorgd over de opname van de gemeente. Bezoek voor meer informatie en interessante boodschappen de website van zijn organisatie Behold Israel. Er is ook een serie preken van Jan Meijerink over de opname van de gemeente.

 

(1)Johannes 13:12-15 (uitspraak van Jezus)
 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weder plaats genomen had, zeide Hij tot hen: Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het. Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb.
(2)Johannes 14:12, 23
 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;... Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.
(3)Matteüs 28:18-20
 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
(4)Johannes 14:25-26
 Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
(5)Johannes 16:5-15
 En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.
(6)2 Tessalonicenzen 2:7
 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.
(7)Johannes 14:1-3
 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.
(8)1 Tessalonicenzen 4:13-18
 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden.
(9)Romeinen 8:18
 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.
(10)Matteüs 7:21-23
 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.
(11)Jakobus 2:14, 17, 26
 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?... Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood... Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.
(1)Johannes 13:12-15 (uitspraak van Jezus)
 TToen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. 'Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? ' vroeg Hij. 'Jullie zeggen altijd "meester" en "Heer" tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook. Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.'
(2)Johannes 14:12, 23
 Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. ... Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.'
(3)Matteüs 28:18-20
 Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'
(4)Johannes 14:25-26
 Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.
(5)Johannes 16:5-15
 Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: "Waar gaat U naartoe?" Jullie zijn verdrietig om wat Ik jullie gezegd heb. Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden. Wanneer Hij komt zal Hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde - dat ze niet in Mij geloven, gerechtigheid - dat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien, oordeel - dat de heerser van deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij - daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.
(6)2 Tessalonicenzen 2:7
 Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen.
(7)Johannes 14:1-3
 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.
(8)1 Tessalonicenzen 4:13-18
 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over degenen die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren, zoals anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.
(9)Romeinen 8:18
 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.
(10)Matteüs 7:21-23
 Niet iedereen die "Heer, Heer" tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: "Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht?" En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: "Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers!"
(11)Jakobus 2:14, 17, 26
 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? ... Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood ... Zoals het lichaam dood is zonder geest, zo is ook geloof zonder daden dood.

De opname van de gemeente
Jezus Christus
De grote verdrukking
De antichrist
Het 1000-jarige vrederijk
Het laatste oordeel
De nieuwe hemel en aarde